Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2983-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  202096 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2983-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové softvéry; počítačové softvéry na ochranu dát.
16 - Tlačoviny reklamného a informačného charakteru; sprievodca pre používateľov softvéru.
42 - Tvorba a výroba počítačových softvérov, a to najmä počítačových softvérov na ochranu dát; poskytovanie softvérov; poradenské, konzultačné a expertízne služby v oblasti počítačových softvérov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22, 26.01.24, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ESET, spol. s r.o.; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  802209 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  05. 03. 2003; 05. 10. 2005; 31. 05. 2006; 12. 04. 2007 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AG; AL; AM; AT; AU; AZ; BA; BG; BH; BX; BY; CN; CU; CZ; DE; DK; DZ; EE; EG; ES; FI; FR; GB; GE; GR; HR; HU; CH; IE; IR; IS; IT; JP; KE; KG; KP; KR; KZ; LI; LR; LS; LT; LV; MA; MC; MD; MK; MN; MZ; NO; PL; PT; RO; RU; SE; SG; SI; SL; SM; SY; SZ; TJ; TM; TR; UA; UZ; VN; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 6/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 11.09.2003 9/2003 XA3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.03.2006 3/2006 XA3M
5 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.11.2006 11/2006 XA3M
6 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.09.2007 9/2007 XA3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2009 10/2009 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
9 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 2983-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.11.2002 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 04.11.2002 2 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 17.05.2005 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 05.10.2005 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 31.05.2006 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 19.04.2007 1 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 17.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2983-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Plná moc 18.10.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.10.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.10.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.10.2002 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.10.2002 Typ Doručené
Oznámenie 04.11.2002 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 04.11.2002 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.11.2002 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 06.11.2002 Typ Interné listy
výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 07.11.2002 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 07.11.2002 Typ Interné listy
Žiadosť o odvol.medz.zápisu 18.11.2002 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z.) 13.12.2002 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (FR) 14.01.2003 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 15.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 15.04.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 15.04.2003 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 12.06.2003 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 05.11.2003 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 12.11.2003 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 01.12.2003 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 11.02.2004 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 19.05.2004 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 03.03.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 27.04.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.04.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
sprievodný list do OMPI 17.05.2005 Typ Odoslané
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 17.05.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 17.05.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 17.05.2005 Typ Odoslané
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 19.05.2005 Typ Platba
Notifikácia z OMPI 15.06.2005 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 05.10.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 11.10.2005 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 21.10.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 21.10.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 21.10.2005 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 16.01.2006 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 26.01.2006 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.02.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 31.05.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 05.06.2006 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 15.06.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 15.06.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 15.06.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 27.07.2006 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 13.09.2006 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 20.09.2006 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 26.09.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 26.09.2006 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 12.10.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 14.12.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 28.12.2006 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.01.2007 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 26.02.2007 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 12.04.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 23.04.2007 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 22.05.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 22.05.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 22.05.2007 Typ Odoslané
List z OMPI 29.06.2007 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 23.07.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 27.07.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 07.08.2007 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.10.2007 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 25.10.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 26.02.2008 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 26.02.2008 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 22.05.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.2009 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 19.10.2009 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.12.2009 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.08.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 05.04.2013 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 14.10.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.10.2016 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 25.11.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 19.01.2023 Typ Doručené
POZ 2983-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.08.2009 ESET, spol. s r. o. ESET, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2016 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku