Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2982-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2982-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  30.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske výrobky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.
05 - Materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; prípravky na ničenie škodcov; herbicídy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AkneOFF 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biomedica, spol. s r.o.; Pekařská 601/8, 155 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 30.06.2022 12/2022 BA3M
 
POZ 2982-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2021 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2982-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 22.11.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 06.12.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 13.12.2021 Typ Odoslané
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 22.04.2022 Typ Odoslané
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 23.09.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 23.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 2982-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku