Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2981-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2981-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; správa spotrebiteľských vernostných programov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; reklama prostredníctvom sponzorovania; podpora predaja tovarov a služieb prostredníctvom sponzorovania; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; služby v oblasti vzťahov s médiami; maloobchodné služby s potravinami, s nápojmi, s tabakovými výrobkami, s liekmi, s farmaceutickými prípravkami, s výživovými doplnkami, so zdravotníckym materiálom, s pracími prostriedkami, s čistiacimi prípravkami, s prípravkami starostlivosti o telo, s kozmetickými prípravkami, s domácimi a kuchynskými potrebami, s kuchynskými nádobami, s kuchynským riadom, so stolovým riadom, s príbormi, s kancelárskou technikou, s kancelárskymi potrebami, so školskými potrebami, s odevmi, s obuvou, s textilnými výrobkami, s výrobkami z kože, s cestovnými taškami, s elektronickými zariadeniami a prístrojmi, s počítačmi, s telekomunikačnými prístrojmi, so športovými potrebami, s hračkami, s krmivom pre domáce zvieratá, s potrebami pre domáce zvieratá, s nábytkom, s bytovým zariadením, s knihami, s časopismi, s novinami a s papiernickým tovarom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.10, 26.04.07, 26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.10, 27.05.09, 27.99.09, 27.05.15, 29.01.13, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.01, 16.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, žltá, modrá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lidl Stiftung & Co. KG; Stiftsbergstrasse 1, 741 72 Neckarsulm; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2981-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2981-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 19.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 29.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 29.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2981-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku