Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2980-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2980-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kalendáre; príručky; plagáty.
35 - Reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; produkcia reklamných filmov.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; internetové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; prenos správ, informácií, publikácií, filmov, audiovizuálnych diel, televíznych a rozhlasových programov prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; poskytovanie on-line prístupu k multimediálnemu obsahu; vysielanie audiovizuálnych programov prostredníctvom programovej služby timeshift; vysielanie zvukového alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrôtových sietí; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia on-line vysielaných programov a relácií; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šou biznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov, video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); on-line poskytovanie elektronického archívu s prístupom k elektronickým textom, audio-vizuálnym programom a údajom (bez možnosti kopírovania), hrám a zábave; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, on-line a interaktívnymi počítačovými službami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Svätý Max 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.; Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Fajnor IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2980-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2980-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 19.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 29.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 29.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2980-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku