Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2980-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2980-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Stiahnuteľné formuláre; stiahnuteľné tlačivá; stiahnuteľné zmluvné dokumenty; stiahnuteľné zmluvné vzory; stiahnuteľné vzory; stiahnuteľné dokumenty; počítačový program na úpravu dokumentov; softvér na úpravu dokumentov; počítačový program na úpravu vzorov; softvér na úpravu vzorov.
16 - Formuláre; prázdne formuláre; tlačivá (formuláre); čiastočne vytlačené formuláre; formuláre na vyplnenie; vzory zmlúv; vzory dokumentov; vzory formulárov; vzory na vyplnenie.
41 - Vzdelávanie; vzdelávanie v oblasti vzorov zmlúv; vzdelávanie v oblasti stiahnuteľných dokumentov; vzdelávanie v oblasti stiahnuteľných formulárov; služby a produkty v oblasti vzdelávania; vzdelávanie v oblasti podnikania; vzdelávanie v oblasti online podnikania; online vzdelávanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CONTRACTed 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FS CONTRACTed, s.r.o.; Ota Holúska 4, 841 06 Bratislava 48; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2980-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2980-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.12.2020 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.01.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.2021 Typ Odoslané
POZ 2980-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku