Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2971-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2971-2020 
(220)  Application Date  23.12.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 12, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Dokončovacie stroje (finišéry); hladiace lisy; kovacie stroje; lisovacie stroje; prevody strojov; prevodové skrine (nie pre pozemné vozidlá); hydraulické motory; hnacie motory (nie do pozemných vozidiel) motory (nie do pozemných vozidiel); automatické manipulátory (stroje); manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie).
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi; vojenské dopravné prostriedky; motory do pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové platničky; brzdy vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; podvozky vozidiel; bočné prívesné vozíky k motocyklom; prívesy (vozidlá);ručné vozíky; spojovacie tyče na pozemné vozidlá ( nie časti motorov);ťažné zariadenia na prívesné vozidlá; vyklápače (časti nákladných automobilov); zdvíhacie vozíky; manipulačné vozíky; ťahače; dvojkolesové vozíky; prívesné vozíky; pneumatiky; automobilové podvozky.
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; informácie o opravách; údržba a opravy motorových vozidiel; mazanie vozidiel; prenájom stavebných stojov a zariadení; údržba a 12 tohto zoznamu; opravy, inštalácie , údržba žeriavov; inštalácie, údržba a opravy kladkostrojov; poradenské a, konzultačné služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.15, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.10, 27.03.03, 27.05.01, 27.99.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BALKANCAR SLOVAKIA, s.r.o.; Bátovce 108, 935 03 Bátovce; SK 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Svetozár JURAN, ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 45; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 2971-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2971-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.12.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 23.12.2020 Type Delivered
1b Plná moc 23.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Type Delivered
3 Žiadosť o opravu 25.01.2021 Type Delivered
3a Výpis z obchodného registra 25.01.2021 Type Delivered
4 rozhodnutie o zastavení konania 01.02.2021 Type Sent document
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2021 Type Payment
6 Žiadosť o vrátenie poplatku 11.03.2021 Type Delivered
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 25.03.2021 Type Sent document
8 vnútrospisový list 09.04.2021 Type Internal Letter
POZ 2971-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku