Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2971-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2971-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Dokončovacie stroje (finišéry); hladiace lisy; kovacie stroje; lisovacie stroje; prevody strojov; prevodové skrine (nie pre pozemné vozidlá); hydraulické motory; hnacie motory (nie do pozemných vozidiel) motory (nie do pozemných vozidiel); automatické manipulátory (stroje); manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie).
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi; vojenské dopravné prostriedky; motory do pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové platničky; brzdy vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; podvozky vozidiel; bočné prívesné vozíky k motocyklom; prívesy (vozidlá);ručné vozíky; spojovacie tyče na pozemné vozidlá ( nie časti motorov);ťažné zariadenia na prívesné vozidlá; vyklápače (časti nákladných automobilov); zdvíhacie vozíky; manipulačné vozíky; ťahače; dvojkolesové vozíky; prívesné vozíky; pneumatiky; automobilové podvozky.
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; informácie o opravách; údržba a opravy motorových vozidiel; mazanie vozidiel; prenájom stavebných stojov a zariadení; údržba a 12 tohto zoznamu; opravy, inštalácie , údržba žeriavov; inštalácie, údržba a opravy kladkostrojov; poradenské a, konzultačné služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.15, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.10, 27.03.03, 27.05.01, 27.99.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BALKANCAR SLOVAKIA, s.r.o.; Bátovce 108, 935 03 Bátovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár JURAN, ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 45; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2971-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2971-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 23.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Typ Doručené
3 Žiadosť o opravu 25.01.2021 Typ Doručené
3a Výpis z obchodného registra 25.01.2021 Typ Doručené
4 rozhodnutie o zastavení konania 01.02.2021 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2021 Typ Platba
6 Žiadosť o vrátenie poplatku 11.03.2021 Typ Doručené
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 25.03.2021 Typ Odoslané
8 vnútrospisový list 09.04.2021 Typ Interné listy
POZ 2971-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku