Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2968-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204680 
(151)  Dátum zápisu  15.12.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.10.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2968-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.09.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie.
35 - Reklamná činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PERGAMEN s.r.o.; Trojičné nám. 5, 917 01 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Leška Rudolf, JUDr., LL.M., advokát; Budyšínska 18, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.09.2003 9/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2004 3/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.10.2017 10/2017 TC3M
 
POZ 2968-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2002 3 500,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 09.04.2013 266,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.07.2017 14,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 26.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2968-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.10.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 17.10.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 13.11.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 24.06.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 24.06.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 04.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 08.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.04.2013 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 11.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 15.06.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.06.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 15.06.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 15.06.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 15.06.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 12.07.2017 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.07.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.09.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 2968-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.09.2017 PERGAMEN s.r.o. PERGAMEN Trnava, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.09.2017 Leška Rudolf, JUDr., LL.M., advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku