Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2963-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202471 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2963-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje, stolové vody, sýtená voda. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.10, 06.01.04, 27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vajs Miloš, Mgr.; Králická 175/94, 976 34 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.03.2011 03/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2963-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2963-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.10.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.10.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.10.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 18.10.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2010 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.10.2010 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 06.12.2010 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.12.2010 Typ Odoslané
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2010 Typ Platba
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.12.2010 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 18.01.2011 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.09.2011 Typ Doručené
13a Plná moc 07.09.2011 Typ Doručené
13b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.09.2011 Typ Doručené
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.02.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.08.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.08.2021 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 12.08.2021 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.09.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2021 Typ Odoslané
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2963-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.01.2011 Vajs Miloš, Mgr. Vajs Miloš
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku