Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2957-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201400 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2957-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Dámske, pánske a detské odevy, odevy z bavlnených textílií, najmä rifle. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TWISTER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HUTI, s.r.o.; Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.2002 09/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2003 03/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.10.2021 20/2021 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2957-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2957-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 09.10.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.10.2001 Typ Doručené
2a Plná moc 11.10.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.10.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.06.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.06.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.01.2003 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.05.2010 Typ Doručené
7a Plná moc 12.05.2010 Typ Doručené
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.05.2010 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.05.2010 Typ Odoslané
10 Výpoveď plnej moci 07.06.2010 Typ Doručené
11 Oznámenie 07.06.2010 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2010 Typ Odoslané
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.06.2011 Typ Platba
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.06.2011 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2021 Typ Platba
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.09.2021 Typ Platba
19 Žiadosť o zápis prevodu 24.09.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 24.09.2021 Typ Doručené
19b Výpis z obchodného registra 24.09.2021 Typ Doručené
19c Oznámenie k poplatkom 24.09.2021 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.09.2021 Typ Doručené
20a Oznámenie k poplatkom 24.09.2021 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2957-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.06.2010 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Prevod majiteľa 11.10.2021 HUTI, s.r.o. H & N, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2021 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku