Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2955-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2955-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie videoautomaty.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia reklama; reklamné agentúry; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; reklamné plagátovanie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby v oblasti vzťahov s médiami; tvorba reklamných filmov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie štatistík; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing.
41 - Zábava; online hazardné hry (herne); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie elektronických žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; organizovanie a vedenie športových, vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie športových, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie textov (okrem reklamných); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 26.04.16, 27.05.02, 27.05.03, 17.02.02, 17.02.05, 17.02.25, 29.01.05, 29.01.02, 29.01.07, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie