Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2951-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2951-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; nahratý softvér na počítačové hry; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; sťahovateľný softvér na počítačové hry.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; informácie o poistení; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančný výskum.
41 - Športová a kultúrna činnosť; vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; informácie o výchove a vzdelávaní; praktický výcvik (ukážky); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); školské služby (vzdelávanie). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.07, 27.99.18, 26.11.12, 25.05.99, 02.09.14, 27.99.25, 29.01.01, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, ružová, oranžová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Broker Consulting, a. s.; Pribinova 25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o.; Kapitulská 448/6, 917 01 Trnava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2951-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2951-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.11.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 18.11.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 18.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2021 Typ Platba
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 25.11.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2021 Typ Interné listy
7 Žiadosť o vrátenie poplatku 29.11.2021 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 29.11.2021 Typ Doručené
POZ 2951-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku