Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 295-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203101 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.02.2012 
(210)  Číslo prihlášky  295-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.02.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.09.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.15, 26.04.06, 26.04.22, 26.01.22, 24.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED; Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4; IE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.02.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2003 03/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2003 09/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 08/2012 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2012 08/2012 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 14.07.2021 13/2021 PC3M
 
POZ 295-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 295-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 04.02.2002 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.02.2002 Typ Doručené
2a Plná moc 08.02.2002 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.02.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.10.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2003 Typ Odoslané
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.02.2012 Typ Platba
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.02.2012 Typ Platba
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.02.2012 Typ Platba
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.02.2012 Typ Doručené
10a Plná moc 03.02.2012 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2012 Typ Doručené
11a Doklad 03.02.2012 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.02.2012 Typ Doručené
13 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 04.05.2012 Typ Odoslané
14 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 04.05.2012 Typ Odoslané
15 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 04.05.2012 Typ Odoslané
16 Plná moc 18.06.2012 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2012 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.03.2020 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 06.03.2020 Typ Doručené
18b Plná moc 06.03.2020 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.04.2020 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis prevodu 15.03.2021 Typ Doručené
20a Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
20b Plná moc 15.03.2021 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 15.03.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 15.03.2021 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2021 Typ Platba
23 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 09.04.2021 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 26.04.2021 Typ Doručené
24a Doklad o prevode 26.04.2021 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 21.06.2021 Typ Odoslané
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2021 Typ Doručené
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
POZ 295-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.06.2012 IRISH DISTILLERS LIMITED IRISH DISTILLERS LIMITED
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2012 Považanová Andrea, JUDr. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.04.2020 FAJNOR IP s.r.o. Považanová Andrea, JUDr.
4 Prevod majiteľa 18.06.2021 IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED IRISH DISTILLERS LIMITED
5 Zápis alebo zmena zástupcu 18.06.2021 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku