Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2948-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2948-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 37, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Služby sporiteľní; finančné služby v oblasti stavebného sporenia; organizovanie financovania stavebných projektov; bankové hypotéky; sprostredkovanie hypoték; refinancovanie hypoték; hypotekárne poistenie; úverové agentúry; pôžičky (finančné úvery); finančná správa pôžičiek; sprostredkovanie pôžičiek; záložné pôžičky; platenie splátok; finančné záručné služby; finančné záruky; finančný lízing; sprostredkovanie (maklérstvo); financovanie (služby); finančné poradenstvo; finančné informácie; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie; finančné analýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); bankovníctvo; kapitálové investície; zriaďovanie fondov; investovanie do fondov; konzervatívne fondy (služby); peňažníctvo; peňažné transakcie; finančné transakcie; poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia; informácie o poistení; životné poistenie; aktuárske služby (poistno-matematické); nehnuteľnosti (služby); oceňovanie nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finančné sponzorstvo; organizovanie zbierok; faktoring; služby vymáhania a inkasovania pohľadávok; poradenské a konzultačné služby v oblasti bankových hypoték, sprostredkovania hypoték, pôžičiek (finančných úverov), finančnej správy pôžičiek, sprostredkovania pôžičiek, stavebného sporenia, služieb sporiteľní, finančných služieb v oblasti stavebného sporenia, organizovania financovania stavebných projektov, poisťovníctva.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné poradenstvo; stavebné informácie; stavebný dozor; prenájom stavebných strojov a zariadení; opravy budov; renovácia budov; údržba budov; inštalácia, údržba a opravy strojov; informácie o opravách; poradenské a konzultačné služby v oblasti stavebníctva (stavebná činnosť), opráv budov, renovácií budov a údržby budov.
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vzdelávacích kurzov a školení; školenia; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; praktický výcvik (ukážky); zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; písanie textov; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenské a konzultačné služby v oblasti vzdelávania, školení, zábavy, online vydávanie elektronických kníh a časopisov, elektronickej edičnej činnosti v malom (DTP služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.08, 03.01.25, 03.01.26, 98.04, 16.03.13, 29.01.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  priestorová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, modrá, zelená, čierna, hnedá, žltá, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.; Bajkalská 30, 829 48 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2948-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2948-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 18.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.12.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.12.2021 Typ Interné listy
POZ 2948-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku