Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2946-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256520 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2946-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 39, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické nosiče údajov; mincové mechanizmy; registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; aplikačný softvér; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); terminály na platbu kartou; bankomaty; stroje na počítanie a triedenie peňazí; navigačné prístroje a nástroje.
35 - Reklama; marketing; online subdodávateľské služby (obchodné služby); subdodávateľské služby (obchodné služby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodný manažment pre obchody; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi; maloobchodné služby s čistiacimi potrebami; maloobchodné služby s kozmetickými potrebami pre ľudí; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi; maloobchodné služby s odevmi; maloobchodné služby s obuvou; maloobchodné služby s pivom; maloobchodné služby so športovými potrebami; maloobchodné služby s kvetmi; správa spotrebiteľských vernostných programov; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; poradenské služby v oblasti reklamy a marketingu; organizovanie súťaží na reklamné účely.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; informácie o dopravnej premávke; poskytovanie informácií o cestovných trasách; parkovanie automobilov (služby); doprava; doprava, preprava; sprostredkovanie dopravy; doručovanie tovarov.
42 - Externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); požičiavanie počítačového softvéru; prenájom počítačového hardvéru a počítačového zariadenia; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS).
43 - Informácie a poradenstvo pri príprave jedál a nápojov; stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.04, 29.01.02, 11.01.04, 24.17.02, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  odtiene žltej, odtiene oranžovej, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GGFS s.r.o.; Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária MCL, s.r.o.; Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 2946-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2946-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 21.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.01.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.2021 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 26.05.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie POZ 14.07.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2946-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku