Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2945-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204975 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.10.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2945-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 08, 13, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Umelecké diela z bronzu, klopadlá na dvere, stavebné kovania, kovania na dvere, kovania na okná, kovové kovanie na kľučky, mreže kovové, klince pre podkovy, kovové podkovy, pracky z obyčajných kovov, kovové reťaze, skoby kovové, kovové veterníky, drobný železiarsky tovar.
08 - Bodáky, boxery ako zbrane, čepele (nožov), čepele, nože (zbrane), dlabacie sekery, hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia), kliešte, kovové prípravky na razenie, meče, puzdrá na meče, nože lovecké, nože ako zbrane, nože zatváracie, nožiarsky tovar, príbor, ocieľky, razidlá (ručné nástroje), sekerky, sekery, šable, kovové tvárniace nástroje, zbrane sečné a bodné.
13 - Lovecké zbrane, pištole, podstavce pod strelné zbrane, prachovnice.
40 - Kalenie kovov, leštenie trením, obrusovanie, pokovovanie kovových materiálov, popúšťanie kovov, rytie, gravírovanie, sprostredkovanie uvedených služieb, úprava a spracovanie kovov, zdobenie nožov a iných zbraní, zváranie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LASKY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šanta Ladislav; Hrochoť 264, 976 37 Hrochoť; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2003 10/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2004 4/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
 
POZ 2945-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.10.2002 3 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.07.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.12.2012 149,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2945-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 15.10.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.10.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.10.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 31.07.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.07.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 30.06.2008 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.11.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Odoslané
POZ 2945-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.08.2008 Šanta Ladislav Šanta Ladislav
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku