Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 294-93
(111)  Číslo ochrannej známky  172054 
(151)  Dátum zápisu  17.08.1993 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.03.2013 
(210)  Číslo prihlášky  294-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.03.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.12.1993 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.01, 25.01.15, 26.01.16, 26.01.22, 26.01.24, 19.01.07, 28.17, 24.17.09, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  606687 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  17. 08. 1993 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; DE; HU; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.12.1993 06/1993 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.04.2002 04/2002 PC3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 09.01.2003 01/2003 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 09.01.2003 01/2003 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.10.2003 10/2003 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.10.2003 10/2003 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.10.2003 10/2003 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 03.11.2006 11/2006 PE3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 08/2009 PC3M
10 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.03.2014 03/2014 TC3M
11 Obnovené ochranné známky 04.03.2014 03/2014 ND3M
12 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 294-93
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 294-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 23.03.1993 Typ Doručené
2 Vyjadrenie označenia 09.08.1993 Typ Doručené
3 Plná moc 09.08.1993 Typ Doručené
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 09.08.1993 Typ Doručené
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.08.1993 Typ Platba
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) Typ Doručené
8 sprievodný list do OMPI Typ Odoslané
9 osvedčenie Typ Odoslané
10 p.na dodatok Typ Interné listy
11 dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
12 Doklad Typ Doručené
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.04.1997 Typ Doručené
14 Doklad 07.04.1997 Typ Doručené
15 pokyn na zápis prevodu 05.08.1997 Typ Interné listy
16 dodatok k osvedčeniu OZ 18.08.1997 Typ Odoslané
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2001 Typ Doručené
17a Doklad o podniku/podnikateľovi 21.11.2001 Typ Doručené
17b Plná moc 21.11.2001 Typ Doručené
17c Doklad o prevode 21.11.2001 Typ Doručené
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2001 Typ Platba
19 pokyn na zápis prevodu 29.01.2002 Typ Interné listy
20 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2002 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2002 Typ Platba
23 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 09.07.2002 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 25.07.2002 Typ Doručené
25a Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2002 Typ Doručené
25b Urgencia 23.10.2002 Typ Doručené
26 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.11.2002 Typ Platba
27 Plná moc 07.11.2002 Typ Doručené
28 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 07.11.2002 Typ Interné listy
29 pokyn na zápis prevodu 07.11.2002 Typ Interné listy
30 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2002 Typ Odoslané
31 vrátenie kolkových známok - vyžiadanie poplatku 15.01.2003 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 06.02.2003 Typ Doručené
32a Plná moc 06.02.2003 Typ Doručené
32b Zmluva 06.02.2003 Typ Doručené
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 20.02.2003 Typ Platba
34 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 03.03.2003 Typ Odoslané
35 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 21.03.2003 Typ Doručené
36 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.03.2003 Typ Doručené
37 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 24.04.2003 Typ Doručené
38 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2003 Typ Doručené
38a Plná moc 24.04.2003 Typ Doručené
38b Doklad 24.04.2003 Typ Doručené
39 vyžiadanie poplatku 13.05.2003 Typ Odoslané
40 vyžiadanie poplatku 13.05.2003 Typ Odoslané
41 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2003 Typ Platba
42 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.05.2003 Typ Platba
43 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu Typ Odoslané
44 Plná moc 08.08.2003 Typ Doručené
45 dodatok k osvedčeniu OZ 27.08.2003 Typ Odoslané
46 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2003 Typ Odoslané
47 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2003 Typ Odoslané
48 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 21.08.2006 Typ Doručené
48a Plná moc 21.08.2006 Typ Doručené
49 vyžiadanie poplatku 06.09.2006 Typ Odoslané
50 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.09.2006 Typ Platba
51 dodatok k osvedčeniu OZ 27.09.2006 Typ Odoslané
52 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2007 Typ Doručené
52a Doklad o prevode 27.12.2007 Typ Doručené
53 vyžiadanie poplatku 23.01.2008 Typ Odoslané
54 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
55 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2009 Typ Doručené
55a Plná moc 27.03.2009 Typ Doručené
56 vyžiadanie poplatku 06.05.2009 Typ Odoslané
57 Avízo o platbe 26.05.2009 Typ Doručené
58 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2009 Typ Platba
59 Avízo o platbe 28.05.2009 Typ Doručené
60 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
61 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2013 Typ Doručené
61a Plná moc 18.09.2013 Typ Doručené
61b Doklad 18.09.2013 Typ Doručené
62 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2013 Typ Doručené
62a Plná moc 18.09.2013 Typ Doručené
63 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.09.2013 Typ Doručené
63a Plná moc 18.09.2013 Typ Doručené
64 vyžiadanie poplatku 16.12.2013 Typ Odoslané
65 vyžiadanie poplatku za obnovu 16.12.2013 Typ Odoslané
66 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2013 Typ Platba
67 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 27.12.2013 Typ Platba
68 dodatok k osvedčeniu OZ 14.02.2014 Typ Odoslané
69 Žiadosť o zápis prevodu 27.08.2019 Typ Doručené
69a Doklad o prevode 27.08.2019 Typ Doručené
69b Plná moc 27.08.2019 Typ Doručené
70 vyžiadanie poplatku 24.09.2019 Typ Odoslané
71 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Typ Platba
72 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.10.2019 Typ Odoslané
73 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Typ Doručené
73a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
74 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 294-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Pivovar Stein, štátny podnik
1 Prevod majiteľa 30.01.2002 T. A. P. INTERNATIONAL, a. s. S.t.e.i.n., a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.11.2002 T. A. P. INTERNATIONAL, a. s. T. A. P. INTERNATIONAL, a. s.
3 Prevod majiteľa 07.11.2002 Bamford Investment Trading and Consulting Ltd. T. A. P. INTERNATIONAL, a. s.
4 Prevod majiteľa 20.08.2003 Pivovar Stein, a. s. Bamford Investment Trading and Consulting Ltd.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 20.08.2003 Garaj Marian, Mgr.
6 Prevod majiteľa 22.06.2009 STEIN beverages a.s. Pivovar Stein, a. s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2009 Garaj Marian, Mgr.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.02.2014 STEIN FV a.s. STEIN beverages a.s.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2014 Belička Ivan, Ing.
10 Prevod majiteľa 08.11.2019 Pivovar STEIGER a.s. STEIN FV a.s.
11 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku