Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 294-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251668 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  294-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Toaletné mydlá; parfumy; éterické oleje; toaletné prípravky; dezodoranty a prípravky proti poteniu nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky pre starostlivosť o vlasy, pokožku, telo, zuby a ústa; gély na vlasy; laky na vlasy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 3 tohto zoznamu; marketing; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); inzercia.
44 - Holičstvo; kadernícke salóny; salóny krásy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Royal Cut Barber 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novák Boris; Smrková 1526, 250 82 Úvaly u Prahy; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Jašek Vladimír, JUDr., Ph.D., LL.M.; Pařížská 67/11, Josefov, Praha 1, 110 00 Josefov, Praha 1; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 294-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 294-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.02.2019 Typ Doručené
1a Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.02.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 11.02.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 11.02.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 11.02.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 11.02.2019 Typ Doručené
1f Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.02.2019 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
1h Plná moc 11.02.2019 Typ Doručené
1i Plná moc 11.02.2019 Typ Doručené
1j Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.02.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.02.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.02.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.06.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.08.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 27.09.2019 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 02.10.2019 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 294-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku