Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 294-2008
(111)  Trademark Number  223367 
(151)  Registration Date  14.11.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.02.2018 
(210)  Application Number  294-2008 
(220)  Application Date  18.02.2008 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.08.2008 
(450)  Publication of Registration Date  07.01.2009 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 09, 11, 16, 17, 19, 36, 37, 39, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Drviace stroje; drviče odpadu ako stroje; vstrekovacie stroje; formovacie stroje; vytláčacie stroje; lisovacie stroje; miešačky; nástroje a náradie (ručné) na iný než ručný pohon; nástroje ako časti strojov; kovové formy na spracovanie termoplastov, reaktoplastov a gumy ako časti strojov; obrábacie stroje; odlievacie stroje (časti strojov); stroje na lisovanie odpadu; ohýbačky ako stroje; pracie a premývacie zariadenia; preosievacie zariadenia; rezacie stroje; rozprašovacie stroje; taviace stroje; triediace stroje; stroje na rotačné tvarovanie.
09 - Kalibračné zariadenia; meradlá; prístroje a nástroje na meranie objemu; monitorovacie prístroje; magnetické a optické nosiče údajov; optické prístroje a nástroje; pamäte počítačov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; počítačové programy (nahraté); presné meracie prístroje; stroje a nástroje na skúšanie materiálov; snímače (zariadenia na spracovanie údajov); prístroje a nástroje na váženie; zváracie zariadenia elektrické a na zváranie elektrickým oblúkom; výrobky z plastov pre počítačový a elektrotechnický priemysel.
11 - Potrubia ako časti sanitárnych inštalácií; potrubia (konce); roštnice z plastov; solárne kolektory; rúry a tvarovky na podlahové vykurovanie.
16 - Informačné a reklamné materiály z papiera; umelohmotné fólie na balenie; obalové materiály z plastov v rámci tejto triedy; drobné kancelárske výrobky z plastov v rámci tejto triedy.
17 - Polotovary z plastických hmôt pre automobilový priemysel a dopravné prostriedky, pre elektrotechnický a počítačový priemysel a pre rôzne odvetvia priemyslu v rámci tejto triedy; fólie z plastov na poľnohospodárske účely; umelohmotné fólie nie ako obalové materiály; hadice s výnimkou kovových; izolačné materiály; izolačné panely z penového polystyrénu na zatepľovanie budov; potrubné objímky s výnimkou kovových; nekovové spojky a tesnenia potrubí; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; spájkovacie materiály z plastov; tepelné izolanty (nevodivé materiály); tesniace materiály; zvukovoizolačné dosky z penového polystyrénu na tlmenie hluku.
19 - Drenážne rúry z plastov; obkladové materiály z plastov; odkvapové rúry z plastov, potrubia z plastov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, okenné a dverové rámy s výnimkou kovových; nekovové vodovodné rúry, plastové tlakové potrubia a ostatné plastové a nekovové výrobky pre stavebníctvo v rámci tejto triedy; potrubia z plastov na rozvod vykurovacích plynov; odpadové a kanalizačné rúry z plastov; spájacie tvarovky z plastov na korugované kanalizačné systémy; korugované kanalizačné systémy z plastov.
36 - Nehnuteľnosti - správa a prenájom budov, vrátane bytov.
37 - Oprava a montáž meradiel, inštalácia, údržba a opravy strojov.
39 - Železničná doprava na vlečke; balenie a skladovanie tovaru; automobilová preprava tovaru; preprava a skladovanie odpadu.
40 - Spracovanie a úprava výrobkov z plastov, najmä metódou vyfukovania, vytláčania, vstrekovania, lisovania, rotačného natavovania a ich následná úprava; spaľovanie a recyklácia odpadu z plastov; triedenie odpadu; kalibrácia meradiel. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Plastika 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Plastika Trading, s. r. o.; Novozámocká 222, 949 05 Nitra; SK 
(740)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  18.02.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2008 08/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.01.2009 01/2009 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 QB3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.12.2014 12/2014 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 05.03.2018 03/2018 ND3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 33422696 1 Plastika, a.s. výlučná 30.06.2014 platná
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 23.10.2014 platná
 
POZ 294-2008
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 294-2008
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2008 Type Delivered
1a Plná moc 18.02.2008 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2008 Type Payment
3 výsledok rešerše 29.05.2008 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.06.2008 Type Sent document
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.06.2008 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 23.06.2008 Type Internal Letter
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.10.2008 Type Delivered
8 všeobecný referátnik 22.10.2008 Type Sent document
9 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 10.11.2008 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2008 Type Sent document
11 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 18.09.2013 Type Delivered
12 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.09.2013 Type Delivered
13 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.09.2013 Type Payment
14 sprievodný list k výpisu z registra OZ 03.10.2013 Type Sent document
15 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 24.03.2014 Type Delivered
16 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 28.03.2014 Type Payment
17 sprievodný list k výpisu z registra OZ 31.03.2014 Type Sent document
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2014 Type Delivered
18a Plná moc 02.06.2014 Type Delivered
18b Doklad o prevode 02.06.2014 Type Delivered
19 Urgencia 02.06.2014 Type Delivered
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.06.2014 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2014 Type Sent document
22 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 13.06.2014 Type Delivered
22a Plná moc 13.06.2014 Type Delivered
22b Licenčná zmluva 13.06.2014 Type Delivered
23 Urgencia 13.06.2014 Type Delivered
24 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 17.06.2014 Type Payment
25 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 27.06.2014 Type Sent document
26 Doplnenie materiálov 26.06.2014 Type Delivered
26a Licenčná zmluva 26.06.2014 Type Delivered
27 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2014 Type Sent document
28 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 24.09.2014 Type Delivered
29 Avízo o platbe 30.09.2014 Type Delivered
30 sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.10.2014 Type Sent document
31 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 30.09.2014 Type Delivered
31a Zmluva 30.09.2014 Type Delivered
32 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 06.10.2014 Type Payment
33 vyžiadanie poplatku 10.10.2014 Type Sent document
34 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.10.2014 Type Payment
35 dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2014 Type Sent document
36 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.01.2015 Type Payment
37 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Type Delivered
37a Doklad 19.01.2015 Type Delivered
37b Plná moc 19.01.2015 Type Delivered
38 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Type Sent document
39 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.05.2016 Type Delivered
40 vyžiadanie poplatku 26.05.2016 Type Sent document
41 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 02.06.2016 Type Payment
42 sprievodný list k výpisu z registra OZ 07.06.2016 Type Sent document
43 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 12.10.2017 Type Delivered
44 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.10.2017 Type Payment
45 sprievodný list k výpisu z registra OZ 23.10.2017 Type Sent document
46 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.01.2018 Type Delivered
46a Plná moc 10.01.2018 Type Delivered
46b Sprievodný list 10.01.2018 Type Delivered
47 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.01.2018 Type Delivered
47a Plná moc 11.01.2018 Type Delivered
48 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.01.2018 Type Sent document
49 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 12.02.2018 Type Payment
50 dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2018 Type Sent document
51 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 13.10.2021 Type Delivered
51a Sprievodný list 13.10.2021 Type Delivered
51b Príloha inde neuvedená 13.10.2021 Type Delivered
51c Plná moc 13.10.2021 Type Delivered
52 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Type Sent document
53 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 20.10.2021 Type Payment
54 sprievodný list k výpisu z registra OZ 21.10.2021 Type Sent document
55 všeobecný referátnik 25.10.2021 Type Sent document
POZ 294-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 09.06.2014 Plastika Trading, s. r. o. Plastika, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.06.2014 Máčajová Mária, Ing. Máčajová Mária, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku