Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 294-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223367 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.02.2018 
(210)  Číslo prihlášky  294-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 16, 17, 19, 36, 37, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Drviace stroje; drviče odpadu ako stroje; vstrekovacie stroje; formovacie stroje; vytláčacie stroje; lisovacie stroje; miešačky; nástroje a náradie (ručné) na iný než ručný pohon; nástroje ako časti strojov; kovové formy na spracovanie termoplastov, reaktoplastov a gumy ako časti strojov; obrábacie stroje; odlievacie stroje (časti strojov); stroje na lisovanie odpadu; ohýbačky ako stroje; pracie a premývacie zariadenia; preosievacie zariadenia; rezacie stroje; rozprašovacie stroje; taviace stroje; triediace stroje; stroje na rotačné tvarovanie.
09 - Kalibračné zariadenia; meradlá; prístroje a nástroje na meranie objemu; monitorovacie prístroje; magnetické a optické nosiče údajov; optické prístroje a nástroje; pamäte počítačov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; počítačové programy (nahraté); presné meracie prístroje; stroje a nástroje na skúšanie materiálov; snímače (zariadenia na spracovanie údajov); prístroje a nástroje na váženie; zváracie zariadenia elektrické a na zváranie elektrickým oblúkom; výrobky z plastov pre počítačový a elektrotechnický priemysel.
11 - Potrubia ako časti sanitárnych inštalácií; potrubia (konce); roštnice z plastov; solárne kolektory; rúry a tvarovky na podlahové vykurovanie.
16 - Informačné a reklamné materiály z papiera; umelohmotné fólie na balenie; obalové materiály z plastov v rámci tejto triedy; drobné kancelárske výrobky z plastov v rámci tejto triedy.
17 - Polotovary z plastických hmôt pre automobilový priemysel a dopravné prostriedky, pre elektrotechnický a počítačový priemysel a pre rôzne odvetvia priemyslu v rámci tejto triedy; fólie z plastov na poľnohospodárske účely; umelohmotné fólie nie ako obalové materiály; hadice s výnimkou kovových; izolačné materiály; izolačné panely z penového polystyrénu na zatepľovanie budov; potrubné objímky s výnimkou kovových; nekovové spojky a tesnenia potrubí; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; spájkovacie materiály z plastov; tepelné izolanty (nevodivé materiály); tesniace materiály; zvukovoizolačné dosky z penového polystyrénu na tlmenie hluku.
19 - Drenážne rúry z plastov; obkladové materiály z plastov; odkvapové rúry z plastov, potrubia z plastov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, okenné a dverové rámy s výnimkou kovových; nekovové vodovodné rúry, plastové tlakové potrubia a ostatné plastové a nekovové výrobky pre stavebníctvo v rámci tejto triedy; potrubia z plastov na rozvod vykurovacích plynov; odpadové a kanalizačné rúry z plastov; spájacie tvarovky z plastov na korugované kanalizačné systémy; korugované kanalizačné systémy z plastov.
36 - Nehnuteľnosti - správa a prenájom budov, vrátane bytov.
37 - Oprava a montáž meradiel, inštalácia, údržba a opravy strojov.
39 - Železničná doprava na vlečke; balenie a skladovanie tovaru; automobilová preprava tovaru; preprava a skladovanie odpadu.
40 - Spracovanie a úprava výrobkov z plastov, najmä metódou vyfukovania, vytláčania, vstrekovania, lisovania, rotačného natavovania a ich následná úprava; spaľovanie a recyklácia odpadu z plastov; triedenie odpadu; kalibrácia meradiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Plastika 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Plastika Trading, s. r. o.; Novozámocká 222, 949 05 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  18.02.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2008 08/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.01.2009 01/2009 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 QB3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.12.2014 12/2014 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 05.03.2018 03/2018 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33197566 1 Plastika, a.s. výlučná 30.06.2014 platná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 23.10.2014 platná
 
POZ 294-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 294-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2008 Typ Doručené
1a Plná moc 18.02.2008 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2008 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.05.2008 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.06.2008 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.06.2008 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 23.06.2008 Typ Interné listy
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.10.2008 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 22.10.2008 Typ Odoslané
9 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 10.11.2008 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2008 Typ Odoslané
11 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 18.09.2013 Typ Doručené
12 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.09.2013 Typ Doručené
13 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.09.2013 Typ Platba
14 sprievodný list k výpisu z registra OZ 03.10.2013 Typ Odoslané
15 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 24.03.2014 Typ Doručené
16 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 28.03.2014 Typ Platba
17 sprievodný list k výpisu z registra OZ 31.03.2014 Typ Odoslané
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2014 Typ Doručené
18a Plná moc 02.06.2014 Typ Doručené
18b Doklad o prevode 02.06.2014 Typ Doručené
19 Urgencia 02.06.2014 Typ Doručené
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.06.2014 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2014 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 13.06.2014 Typ Doručené
22a Plná moc 13.06.2014 Typ Doručené
22b Licenčná zmluva 13.06.2014 Typ Doručené
23 Urgencia 13.06.2014 Typ Doručené
24 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 17.06.2014 Typ Platba
25 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 27.06.2014 Typ Odoslané
26 Doplnenie materiálov 26.06.2014 Typ Doručené
26a Licenčná zmluva 26.06.2014 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2014 Typ Odoslané
28 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 24.09.2014 Typ Doručené
29 Avízo o platbe 30.09.2014 Typ Doručené
30 sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.10.2014 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 30.09.2014 Typ Doručené
31a Zmluva 30.09.2014 Typ Doručené
32 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 06.10.2014 Typ Platba
33 vyžiadanie poplatku 10.10.2014 Typ Odoslané
34 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.10.2014 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2014 Typ Odoslané
36 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.01.2015 Typ Platba
37 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Typ Doručené
37a Doklad 19.01.2015 Typ Doručené
37b Plná moc 19.01.2015 Typ Doručené
38 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
39 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.05.2016 Typ Doručené
40 vyžiadanie poplatku 26.05.2016 Typ Odoslané
41 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 02.06.2016 Typ Platba
42 sprievodný list k výpisu z registra OZ 07.06.2016 Typ Odoslané
43 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 12.10.2017 Typ Doručené
44 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.10.2017 Typ Platba
45 sprievodný list k výpisu z registra OZ 23.10.2017 Typ Odoslané
46 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.01.2018 Typ Doručené
46a Plná moc 10.01.2018 Typ Doručené
46b Sprievodný list 10.01.2018 Typ Doručené
47 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.01.2018 Typ Doručené
47a Plná moc 11.01.2018 Typ Doručené
48 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.01.2018 Typ Odoslané
49 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 12.02.2018 Typ Platba
50 dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2018 Typ Odoslané
51 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 13.10.2021 Typ Doručené
51a Sprievodný list 13.10.2021 Typ Doručené
51b Príloha inde neuvedená 13.10.2021 Typ Doručené
51c Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
52 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 294-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.06.2014 Plastika Trading, s. r. o. Plastika, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.06.2014 Máčajová Mária, Ing. Máčajová Mária, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku