Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2936-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2936-2020 
(220)  Application Date  18.12.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 39, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papiernický tovar; oznámenia (papiernický tovar); lístky; mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; samolepky (papiernický tovar); lepiace štítky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové alebo plastové vrecká na balenie; obtlačky; plastové bublinové fólie (na balenie); papierové alebo lepenkové krabice; baliaci papier; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; plastové fólie na balenie; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové podbradníky; plagáty; papierové alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové vlajky.
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; dovoz, doprava; informácie o dopravnej premávke; informácie o možnostiach dopravy; skladovanie; sprostredkovanie dopravy.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); hotelierske služby; kaviarne; motely (služby); reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; rýchle občerstvenie (snackbary); samoobslužné jedálne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01, 27.99.15, 27.03.15, 11.01.02, 11.01.04, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.03, 29.01.01, 27.05.02, 11.03.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrošedá, oranžová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bujnovský Róbert; Drienovská Nová Ves 219, 082 01 Drienovská Nová Ves; SK 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. advokátka; Rázusova 28, 040 01 Košice-Juh; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2936-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2936-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.12.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 18.12.2020 Type Delivered
1b Plná moc 18.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 21.12.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 15.01.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 04.03.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2021 Type Internal Letter
POZ 2936-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku