Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2936-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2936-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papiernický tovar; oznámenia (papiernický tovar); lístky; mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; samolepky (papiernický tovar); lepiace štítky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové alebo plastové vrecká na balenie; obtlačky; plastové bublinové fólie (na balenie); papierové alebo lepenkové krabice; baliaci papier; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; plastové fólie na balenie; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; papierové podložky pod poháre; podložky pod pivové poháre; papierové podbradníky; plagáty; papierové alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové vlajky.
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; dovoz, doprava; informácie o dopravnej premávke; informácie o možnostiach dopravy; skladovanie; sprostredkovanie dopravy.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); hotelierske služby; kaviarne; motely (služby); reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; rýchle občerstvenie (snackbary); samoobslužné jedálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.15, 27.03.15, 11.01.02, 11.01.04, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.03, 29.01.01, 27.05.02, 11.03.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrošedá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bujnovský Róbert; Drienovská Nová Ves 219, 082 01 Drienovská Nová Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. advokátka; Rázusova 28, 040 01 Košice-Juh; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2936-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2936-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 18.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.01.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 04.03.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2021 Typ Interné listy
POZ 2936-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku