Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2936-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200742 
(151)  Dátum zápisu  08.11.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2936-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potravinové doplnky na posilnenie imunitného systému; dietetické prípravky na lekárske účely; potravinové prípravky na lekárske účely; liečivá pre ľudskú spotrebu.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely obsahujúce výťažky z húb s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PLEURAN, s.r.o.; Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  797410 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  08. 11. 2002 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BX; CZ; DE; FR; HU; PL; RU; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.06.2003 06/2003 XA3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.09.2017 09/2017 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2936-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2936-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.10.2001 Typ Doručené
2 Plná moc 18.10.2001 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 31.10.2001 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2001 Typ Platba
5 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 08.04.2002 Typ Doručené
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 10.04.2002 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 03.05.2002 Typ Odoslané
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.05.2002 Typ Platba
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2002 Typ Odoslané
10 výsledok rešerše 19.06.2002 Typ Interné listy
11 Odpoveď na správu úradu 01.07.2002 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie POZ 03.07.2002 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
14 Žiadosť o opravu 16.12.2002 Typ Doručené
15 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 03.01.2003 Typ Odoslané
16 sprievodný list do OMPI 03.01.2003 Typ Odoslané
17 vyžiadanie poplatku v CHF 07.01.2003 Typ Odoslané
18 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2003 Typ Odoslané
19 Notifikácia z OMPI 26.03.2003 Typ Doručené
20 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
21 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2011 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.09.2011 Typ Doručené
24 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.09.2011 Typ Platba
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2011 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
27 Notifikácia z OMPI 02.07.2012 Typ Doručené
28 Notifikácia z OMPI 14.12.2012 Typ Doručené
29 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 13.05.2014 Typ Doručené
30 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.05.2014 Typ Platba
31 sprievodný list k výpisu z registra OZ 21.05.2014 Typ Odoslané
32 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 13.05.2014 Typ Doručené
33 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2017 Typ Platba
34 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.05.2017 Typ Doručené
35 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2017 Typ Odoslané
36 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.02.2021 Typ Doručené
37 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
38 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
39 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2021 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2936-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.10.2011 PLEURAN, s.r.o. PLEURAN, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.08.2017 PLEURAN, s.r.o. PLEURAN, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku