Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2935-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2935-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; osveta a vzdelávanie (organizovanie prednášok, kurzov, školení a výstav) so zameraním na veterinárne služby a franchising; výučba v oblasti výcviku zvierat; služby vydavateľstva (vrátane vydávania elektronických publikácií); vydávanie časopisov, textov a kníh; vydavateľské služby týkajúce sa periodických a neperiodických publikácií; multimediálne publikovanie; organizovanie podujatí so zameraním na majiteľov domácich miláčikov a na týchto miláčikov.
42 - Výskum, vývoj, testovanie a poradenstvo v oblasti veterinárnych služieb; veterinárne laboratórne služby.
44 - Veterinárne služby; veterinárna nemocnica; veterinárna chirurgia; starostlivosť o zdravie, hygienu a krásu zvierat; terapeutické služby; odborné konzultačné služby v oblasti veterinárnych služieb, odborné konzultácie v oblasti veterinárnych služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ODBORNOSŤ SO SRDCOM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Anima Estate s.r.o.; Dolné Rudiny 8730/15D, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2935-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2935-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.11.2021 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.11.2021 Typ Doručené
POZ 2935-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku