Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2935-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200741 
(151)  Dátum zápisu  08.11.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2935-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potravinové doplnky na posilnenie imunitného systému.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely obsahujúce výťažky z húb s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.04.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená, tehlová, béžová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PLEURAN, s.r.o.; Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  797407 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  08. 11. 2002; 13. 01. 2006; 30. 03. 2007; 15. 04. 2008 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BX; CZ; DE; EE; ES; FR; GB; HU; IT; LT; LV; PL; PT; RU; UA; US 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.06.2003 06/2003 XA3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.04.2006 04/2006 TC3M
5 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.05.2006 05/2006 XA3M
6 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.11.2007 11/2007 XA3M
7 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.08.2008 08/2008 XA3M
8 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
9 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.09.2017 09/2017 TC3M
10 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2935-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2935-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.10.2001 Typ Doručené
2 Plná moc 18.10.2001 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 31.10.2001 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2001 Typ Platba
5 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 08.04.2002 Typ Doručené
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 10.04.2002 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 07.05.2002 Typ Odoslané
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.05.2002 Typ Platba
9 výsledok rešerše 12.06.2002 Typ Interné listy
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2002 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 01.07.2002 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie POZ 03.07.2002 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
14 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 03.01.2003 Typ Odoslané
15 sprievodný list do OMPI 03.01.2003 Typ Odoslané
16 vyžiadanie poplatku v CHF 07.01.2003 Typ Odoslané
17 Notifikácia z OMPI 26.03.2003 Typ Doručené
18 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
19 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
20 Odmietnutie MOZ 13.04.2004 Typ Doručené
21 Rozhodnutie k MOZ 16.03.2005 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 13.01.2006 Typ Doručené
22a Doklad o podniku/podnikateľovi 13.01.2006 Typ Doručené
23 Žiadosť o územné rozšírenie 13.01.2006 Typ Doručené
23a Plná moc 13.01.2006 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2006 Typ Doručené
24a Doklad o podniku/podnikateľovi 13.01.2006 Typ Doručené
25 34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 23.01.2006 Typ Platba
26 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.01.2006 Typ Platba
27 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2006 Typ Platba
28 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 06.02.2006 Typ Odoslané
29 vyžiadanie poplatku v CHF 06.02.2006 Typ Odoslané
30 Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 06.02.2006 Typ Odoslané
31 vyžiadanie poplatku v CHF 06.02.2006 Typ Odoslané
32 sprievodný list do OMPI 06.02.2006 Typ Odoslané
33 dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Typ Odoslané
34 Notifikácia z OMPI 27.03.2006 Typ Doručené
35 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 28.03.2006 Typ Odoslané
36 dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2006 Typ Odoslané
37 Notifikácia z OMPI 10.07.2006 Typ Doručené
38 34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 08.02.2007 Typ Platba
39 Žiadosť o územné rozšírenie 06.02.2007 Typ Doručené
40 Žiadosť o územné rozšírenie 09.02.2007 Typ Doručené
41 Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 13.02.2007 Typ Odoslané
42 vyžiadanie poplatku v CHF 13.02.2007 Typ Odoslané
43 sprievodný list do OMPI 13.02.2007 Typ Odoslané
44 vyžiadanie poplatku 20.02.2007 Typ Odoslané
45 Doklad 27.02.2007 Typ Doručené
46 rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona NR SR č. 145/1995 Zb.) 23.03.2007 Typ Odoslané
47 34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 22.03.2007 Typ Platba
48 Žiadosť o územné rozšírenie 30.03.2007 Typ Doručené
49 Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 05.04.2007 Typ Odoslané
50 vyžiadanie poplatku v CHF 05.04.2007 Typ Odoslané
51 sprievodný list do OMPI 05.04.2007 Typ Odoslané
52 List z OMPI 17.04.2007 Typ Doručené
53 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 19.04.2007 Typ Odoslané
54 Notifikácia z OMPI 04.09.2007 Typ Doručené
55 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 05.09.2007 Typ Odoslané
56 dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2007 Typ Odoslané
57 Odmietnutie MOZ 25.09.2007 Typ Doručené
58 Odmietnutie MOZ 29.10.2007 Typ Doručené
59 34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 17.04.2008 Typ Platba
60 Žiadosť o územné rozšírenie 15.04.2008 Typ Doručené
61 Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 05.05.2008 Typ Odoslané
62 vyžiadanie poplatku v CHF 05.05.2008 Typ Odoslané
63 sprievodný list do OMPI 05.05.2008 Typ Odoslané
64 Notifikácia z OMPI 23.06.2008 Typ Doručené
65 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 24.06.2008 Typ Odoslané
66 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2008 Typ Odoslané
67 Odmietnutie MOZ 27.07.2008 Typ Doručené
68 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.09.2011 Typ Doručené
69 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2011 Typ Platba
70 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
71 Notifikácia z OMPI 02.07.2012 Typ Doručené
72 Notifikácia z OMPI 14.12.2012 Typ Doručené
73 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 13.05.2014 Typ Doručené
74 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.05.2014 Typ Platba
75 sprievodný list k výpisu z registra OZ 21.05.2014 Typ Odoslané
76 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 13.05.2014 Typ Doručené
77 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2017 Typ Platba
78 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.05.2017 Typ Doručené
79 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2017 Typ Odoslané
80 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.02.2021 Typ Doručené
81 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
82 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
83 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2021 Typ Platba
84 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2935-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2006 PLEURAN, s. r. o. PLEURAN, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.08.2017 PLEURAN, s.r.o. PLEURAN, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku