Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2934-99
(111)  Číslo ochrannej známky  194787 
(151)  Dátum zápisu  16.03.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.11.2019 
(210)  Číslo prihlášky  2934-99 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.1999 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.12.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.06.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, typografické písmo.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení.
42 - Služby v oblasti počítačového programovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.07.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ui 42, spol. s r. o.; Sibírska 62, 832 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.12.2000 12/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.06.2001 06/2001 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.04.2010 04/2010 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.04.2010 04/2010 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.03.2020 03/2020 ND3M
 
POZ 2934-99
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2934-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 18.11.1999 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku 30.11.1999 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.08.2000 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 18.08.2000 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2001 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.10.2009 Typ Doručené
6a Plná moc 13.10.2009 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.10.2009 Typ Platba
8 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 12.11.2009 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 07.12.2009 Typ Doručené
9a Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2009 Typ Doručené
9b Doklad o podniku/podnikateľovi 07.12.2009 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 15.01.2010 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2010 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2010 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2019 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.10.2019 Typ Doručené
14a Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.11.2019 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.12.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.01.2020 Typ Doručené
17a Plná moc 10.01.2020 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.01.2020 Typ Odoslané
19 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 29.01.2020 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 31.01.2020 Typ Odoslané
POZ 2934-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.02.2010 ui 42, spol. s r. o. ui 42, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku