Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2928-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2928-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35, 39, 40, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva.
35 - Administratívna správa hotelov; maloobchodné služby a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 33 tohto zoznamu.
39 - Plnenie fliaš; balenie darčekov.
40 - Výroba vín pre tretie osoby; poradenstvo v oblasti výroby vína.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); prenájom prechodného ubytovania; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania.
44 - Vinohradníctvo a vinárstvo; poradenstvo v oblasti vinohradníctva a vinárstva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.99.20, 27.05.13, 27.05.01, 26.11.13, 27.01.12, 27.01.08, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Demešová Anetta, JUDr.; Nevidzany 288, 951 62 Nevidzany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.; Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2928-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2928-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 16.11.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 16.11.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.11.2021 Typ Interné listy
6 Doplnenie materiálov 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 2928-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku