Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2925-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202467 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2925-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  170487 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.08.2001 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 09, 12, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Drobné zámočnícke výrobky, kovové konštrukcie, vodiace lišty, čapy, spojky a príchytky na káble, kladky nie ako časti strojov, kovania, kovové skrutky, skrutkové matice, nátrubky, kovové nosníky, kovové objímky, kovové skrinky, príruby, skrutky, spojovacie skrutky na káble, západky, zarážky.
07 - Elektrické trakčné stroje a prístroje, alternátory, cievky ako časti strojov, dynamá, generátory elektriny, hriadele pre stroje, hriadeľové spojky, pohonné mechanizmy, elektrické motory nie pre pozemné vozidlá, ovládacie mechanizmy pre stroje, mechanické a pneumatické hnacie stroje, ojnice, ozubené kolesá nie pre motorové vozidlá, piesty pre valce nie pre motorové vozidlá, pružiny, prevodové hriadele, prevody pre stroje, pohonné mechanizmy iné ako pre vozidlá, prevodové mechanizmy, regulátory ako časti strojov, hydraulické ovládacie zariadenia, uhlíkové kefy, kladky ako časti strojov, kryty, kĺbové spojky, kolesá strojov, striekacie pištole, brúsky, čerpadlá, generátory prúdu, zdroje prúdu, elektrické mlynčeky pre domácnosť, frézky, vysávače prachu, zdviháky, hoblovky, kompresory, kladkostroje, obrábacie stroje, elektrické kuchynské stroje, lisy, ložiská, mangle, miešačky, umývačky na riad, nástroje ako časti strojov, ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon, píly, pluhy, práčky, sekačky na trávu, skrine (časti strojov), súkolesia ako časti strojov, spojovacie časti, zváracie stroje, šijacie stroje, šrotovníky, vŕtačky.
09 - Automatické riadenie na vozidlá, elektromagnetické cievky, elektrické spojky, svorky, konektory, odbočné škatule, elektrické kolektory, svetelná signalizácia, prepínače, vypínače, rozvádzače, meracie zariadenia, obmedzovače, poistky, ističe, elektrické regulátory, rozvodné panely, rozvodné a spínacie skrine, spojovacie skrinky, svorkovnice, transformátory, tlmivky, trolejové zberače.
12 - Meniče (konvertory) točivých momentov v pozemných vozidlách.
37 - Opravy elektrických strojov a prístrojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CHEETAH 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s.; U Přivaděče 1315/3, Černice, 326 00 Plzeň; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2011 02/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2925-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2925-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.10.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 05.10.2001 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 05.10.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.10.2001 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2002 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 30.09.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 14.10.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 14.10.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť inde neuvedená 05.05.2006 Typ Doručené
9a Plná moc 05.05.2006 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2010 Typ Doručené
11a Plná moc 02.09.2010 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 01.10.2010 Typ Odoslané
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.10.2010 Typ Platba
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2010 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 05.10.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.10.2011 Typ Doručené
18 rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 07.12.2011 Typ Odoslané
19 vnútrospisový list 21.12.2011 Typ Interné listy
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.01.2012 Typ Odoslané
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.01.2012 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.02.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.09.2021 Typ Doručené
25a Príloha inde neuvedená 20.09.2021 Typ Doručené
26 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.09.2021 Typ Doručené
26a Príloha inde neuvedená 20.09.2021 Typ Doručené
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.09.2021 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 2925-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2006 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. Slovakiapatent, Patentová a známková kancelária, Dudová Tatiana
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.12.2010 FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. LEKOV, a.s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2021 FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s. FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku