Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2924-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2924-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  20, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  20 - Nábytok; kancelársky nábytok; stoly; pulty; pohovky; kovové sedadlá; stoličky; nábytkové police; písacie stoly; taburetky; stojany na vešanie kabátov; vitríny na vystavovanie šperkov; zrkadlá; rámy na obrazy; vitríny (nábytok); komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; príborníky; školský nábytok; kovový nábytok; plastové ozdoby na potraviny; búdy pre zvieratá chované v domácnosti.
21 - Misy; nádržky; sklené banky (nádoby); keramické výrobky pre domácnosť; čínsky porcelán; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; polievacie kanvy; záchodové kefy; zubné kefky; držiaky na špáradlá; kozmetické pomôcky; termosky na jedlo; vákuové fľaše; metly; smaltované sklo, nie pre stavebníctvo; napájadlá; bytové akváriá; lapačky na muchy; kotlík (hrniec); servírovacie naberačky.
35 - Reklama; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketing; nábor zamestnancov; administratívne služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); vyhľadávanie sponzorov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; podpora predaja pre tretie osoby; cielený marketing. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GALAXY HOME 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Qi Yong; Pod hliniskom 10, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Fajnor IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2924-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2924-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 15.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2924-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku