Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2920-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2920-2021 
(220)  Application Date  14.11.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  12.01.2022 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; subdodávateľské služby (obchodné služby); zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.
41 - Vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; reportérske služby; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; tvorba videozáznamov na podujatiach.
44 - Salóny krásy; kadernícke salóny; masáže; fyzioterapia; plastická chirurgia; psychologické služby; tetovanie; sauny (služby); termálne kúpele; služby vizážistov; terapeutické služby; depilácia voskom; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.01, 01.05.05, 10.05.17, 27.03.15, 27.05.09, 29.01.01, 29.01.05 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  Slivkovo fialová, fialová, ciklamenovo ružová. 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  DoParady.sk s. r. o.; Sídlisko 164/46, 027 44 Tvrdošín 1; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.01.2022 01/2022 BA3M
 
POZ 2920-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2920-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.11.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 14.11.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 14.11.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 15.11.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 25.11.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.11.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 06.12.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.12.2021 Type Internal Letter
POZ 2920-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku