Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2920-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2920-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; subdodávateľské služby (obchodné služby); zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb; podpora predaja pre tretie osoby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.
41 - Vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; reportérske služby; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; tvorba videozáznamov na podujatiach.
44 - Salóny krásy; kadernícke salóny; masáže; fyzioterapia; plastická chirurgia; psychologické služby; tetovanie; sauny (služby); termálne kúpele; služby vizážistov; terapeutické služby; depilácia voskom; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 01.05.05, 10.05.17, 27.03.15, 27.05.09, 29.01.01, 29.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Slivkovo fialová, fialová, ciklamenovo ružová. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DoParady.sk s. r. o.; Sídlisko 164/46, 027 44 Tvrdošín 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Medvecká Monika; Medvedzie 164/46-11, 027 44 Tvrdošín 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2920-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2920-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.11.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 14.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2920-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku