Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2912-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  255253 
(151)  Dátum zápisu  31.05.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  31.05.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2912-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.12.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  23.06.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačené firemné listiny; tlačené reklamné materiály; tlačivá (formuláre); papierové informačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodiká); grafické znaky; papierové alebo lepenkové etikety; samolepky (papiernický tovar).
30 - Ľadové kocky (konzumné).
35 - Maloobchodné služby s ľadovými kockami (konzumnými). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.04, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.01, 29.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RYBA Košice spol. s r.o.; Južná trieda 54, 043 75 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice 11; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2018 02/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 23.06.2021 12/2021 FH3M
 
POZ 2912-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2912-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.12.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.12.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.12.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 15.12.2017 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 15.12.2017 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.12.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 18.12.2017 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.12.2017 Typ Platba
5 výsledok rešerše 23.01.2018 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 23.01.2018 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.03.2018 Typ Doručené
7a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Typ Doručené
7b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Typ Doručené
7c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Typ Doručené
7d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Typ Doručené
7e Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Typ Doručené
7f Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Typ Doručené
7g Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Typ Doručené
7h Plná moc 02.03.2018 Typ Doručené
7i Odôvodnenie námietok 02.03.2018 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.03.2018 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.03.2018 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k námietkam 11.05.2018 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
11 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 04.02.2019 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 08.03.2019 Typ Doručené
12a Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.03.2019 Typ Doručené
13 Podanie rozkladu 08.03.2019 Typ Doručené
14 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 18.03.2019 Typ Doručené
14a Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.03.2019 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 20.03.2019 Typ Odoslané
16 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 21.03.2019 Typ Odoslané
17 predkladacia správa k rozkladu 22.03.2019 Typ Interné listy
18 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 26.04.2019 Typ Odoslané
19 výzva na doplnenie identifikátora osoby 26.04.2019 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 29.04.2019 Typ Doručené
21 Odpoveď na správu úradu 18.06.2019 Typ Doručené
21a Vyjadrenie k rozkladu 18.06.2019 Typ Doručené
21b Vyjadrenie k rozkladu 18.06.2019 Typ Doručené
21c Vyjadrenie k rozkladu 18.06.2019 Typ Doručené
21d Vyjadrenie k rozkladu 18.06.2019 Typ Doručené
21e Príloha inde neuvedená 18.06.2019 Typ Doručené
22 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 27.04.2021 Typ Interné listy
23 protokol o rokovaní komisie 27.04.2021 Typ Interné listy
24 protokol o hlasovaní komisie 27.04.2021 Typ Interné listy
25 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 28.04.2021 Typ Odoslané
26 pokyn na zápis po zverejnení 14.05.2021 Typ Interné listy
27 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.06.2021 Typ Odoslané
POZ 2912-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku