Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2912-2017
(111)  Trademark Number  255253 
(151)  Registration Date  31.05.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  31.05.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2912-2017 
(220)  Application Date  13.12.2017 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.02.2018 
(450)  Publication of Registration Date  23.06.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 30, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačené firemné listiny; tlačené reklamné materiály; tlačivá (formuláre); papierové informačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodiká); grafické znaky; papierové alebo lepenkové etikety; samolepky (papiernický tovar).
30 - Ľadové kocky (konzumné).
35 - Maloobchodné služby s ľadovými kockami (konzumnými). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.04, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.01, 29.01.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  RYBA Košice spol. s r.o.; Južná trieda 54, 043 75 Košice; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice 11; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  13.12.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2018 02/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 23.06.2021 12/2021 FH3M
 
POZ 2912-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2912-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.12.2017 Type Delivered
1a Sprievodný list 13.12.2017 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.12.2017 Type Delivered
2a Plná moc 15.12.2017 Type Delivered
2b Vyjadrenie označenia 15.12.2017 Type Delivered
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.12.2017 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 18.12.2017 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.12.2017 Type Payment
5 výsledok rešerše 23.01.2018 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 23.01.2018 Type Internal Letter
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.03.2018 Type Delivered
7a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Type Delivered
7b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Type Delivered
7c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Type Delivered
7d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Type Delivered
7e Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Type Delivered
7f Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Type Delivered
7g Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.03.2018 Type Delivered
7h Plná moc 02.03.2018 Type Delivered
7i Odôvodnenie námietok 02.03.2018 Type Delivered
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.03.2018 Type Payment
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.03.2018 Type Sent document
10 Vyjadrenie k námietkam 11.05.2018 Type Delivered
10a Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Type Delivered
11 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 04.02.2019 Type Sent document
12 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 08.03.2019 Type Delivered
12a Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.03.2019 Type Delivered
13 Podanie rozkladu 08.03.2019 Type Delivered
14 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 18.03.2019 Type Delivered
14a Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.03.2019 Type Delivered
15 všeobecný referátnik 20.03.2019 Type Sent document
16 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 21.03.2019 Type Sent document
17 predkladacia správa k rozkladu 22.03.2019 Type Internal Letter
18 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 26.04.2019 Type Sent document
19 výzva na doplnenie identifikátora osoby 26.04.2019 Type Sent document
20 Odpoveď na správu úradu 29.04.2019 Type Delivered
21 Odpoveď na správu úradu 18.06.2019 Type Delivered
21a Vyjadrenie k rozkladu 18.06.2019 Type Delivered
21b Vyjadrenie k rozkladu 18.06.2019 Type Delivered
21c Vyjadrenie k rozkladu 18.06.2019 Type Delivered
21d Vyjadrenie k rozkladu 18.06.2019 Type Delivered
21e Príloha inde neuvedená 18.06.2019 Type Delivered
22 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 27.04.2021 Type Internal Letter
23 protokol o rokovaní komisie 27.04.2021 Type Internal Letter
24 protokol o hlasovaní komisie 27.04.2021 Type Internal Letter
25 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 28.04.2021 Type Sent document
26 pokyn na zápis po zverejnení 14.05.2021 Type Internal Letter
27 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.06.2021 Type Sent document
POZ 2912-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku