Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2911-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2911-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Prenájom nehnuteľností; maklérstvo; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; nehnuteľnosti (služby); predaj nehnuteľnosti.
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; školenia; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; diskotéky (služby); poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); detské škôlky (vzdelávanie); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie plesov; prenájom tenisových kurtov; karaoke služby; nočné kluby(zábava); prenájom športových plôch; služby diskdžokejov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; turistické prehliadky so sprievodcom; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; školské služby (vzdelávanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; cukráreň; samoobslužné jedálne; prenájom prechodného ubytovania; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania; služby osobných kuchárov.
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); turecké kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská (služby); kadernícke salóny; zdravotnícka starostlivosť; zahradníctvo masáže; sauny (služby); soláriá (služby); termálne kúpele; služby vizážistov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TRITRI RESORT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HUDAC s. r. o.; Račianska 24/H, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2911-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2911-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 12.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.11.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2911-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku