Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2910-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  207714 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2910-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; reklamné materiály, reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov a sympózií; vydávanie kníh, časopisov a iných publikácií s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh, časopisov a iných publikácií v elektronickej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.01, 26.02.05, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oker, tmavomodrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE, a. s.; Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2013 6/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 2910-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2012 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2013 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 14.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2910-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 12.10.2002 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.10.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.10.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.10.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 08.06.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.06.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.10.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 2910-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.04.2013 ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE, a. s. ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku