Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2909-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2909-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Podložky pod pivové poháre; papierové podložky pod poháre; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše.
33 - Džin; likéry; liehoviny; digestíva (likéry a liehoviny); aperitívy; liehové esencie; alkoholické nápoje okrem piva; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom).
35 - Reklamné plagátovanie; sprostredkovateľne práce; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; prenájom bilbordov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; prieskum trhu; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; fakturácie; marketing; platené reklamné služby typu „klikni sem“; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.20, 02.03.01, 02.03.04, 26.05.22, 27.05.13, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.15, 25.07.03, 29.01.12, 29.01.04, 29.01.02, 26.11.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Modrá, zlatá, hnedá, sivá, čierna, ružová. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PALK, a. s.; Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slezák Dominik, Mgr.; Mierová 1746/2, 902 01 Pezinok 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2909-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2909-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2909-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku