Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2908-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2908-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Akadémie (vzdelávanie); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom športových plôch; organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie živých vystúpení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; vzdelávanie; školenia; zábava.
43 - Prenájom prechodného ubytovania; hotelierske služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; prenájom prednáškových sál; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 27.05.15, 07.01.24, 27.05.01, 27.99.03, 26.05.18, 29.01.07, 29.01.01, 07.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  hnedá, oranžová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PALK, a. s.; Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slezák Dominik, Mgr.; Mierová 1746/2, 902 01 Pezinok 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2908-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2908-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2908-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku