Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2903-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2903-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 31, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; časopisy; periodická a neperiodická tlač.
31 - Živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; suché krmivo.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach chovných jedincov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach chovateľov.
41 - Organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie súťaží (okrem reklamných); výcvik psov; organizovanie odborných kynologických výstav (okrem obchodných a reklamných); organizovanie a vedenie bonitácií psov; organizovanie a vedenie skúšok psov (pracovných a poľovníckych plemien); organizovanie a vedenie zvodov psov; posudzovanie naplnenia štandardov plemena; vydávanie textov (okrem reklamných); výchovno-vzdelávacie klubové služby; odborná príprava chovateľov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť).
44 - Poradenstvo v oblasti kynológie; chov zvierat; poradenstvo v oblasti chovu psov; starostlivosť o zdravie, hygienu a krásu zvierat; česanie a úprava zvierat; ošetrovateľské služby; veterinárna pomoc; veterinárne poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Slovakia MOLOSS club 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovakia MOLOSS Club; Na vrátkach 6, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2903-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2903-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.11.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 16.11.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 16.11.2021 Typ Doručené
3b Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 24.11.2021 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2903-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku