Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2903-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204958 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2903-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Zariadenie, stroje, prístroje a nástroje na výrobu, rozvod, prenos a akumuláciu elektriny; armatúry na parné kotly, čerpadlá, dopravníky (stroje), elektrické generátory, filtrovacie stroje, hnacie motory, kompresory, kondenzačné zariadenia, elektrické motory, motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; odlučovače, ovládacie mechanizmy pre stroje, motory a hnacie stroje; parné generátory a motory, prehrievače, regulátory (časti strojov), ventily (časti strojov), výmenníky tepla ako časti strojov.
37 - Opravy, rekonštrukcie, modernizácia a likvidácia energetických zariadení; montáž, opravy a údržba zariadení slúžiacich na výrobu, premenu a odber elektrickej energie; inštalácia a opravy elektronických zariadení; realizovanie stavieb, ktoré sú súčasťou energetických celkov vrátane ich zmien, údržby, opráv a likvidácie; montáž, opravy, rekonštrukcia, revízia a skúšky tlakových nádob a zariadení; inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov.
42 - Poskytovanie nezávislých konzultácií o otázkach technických, systémových a technicko-organizačných; posudzovanie technického stavu, bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkových zariadení, vyrábaných prvkov a konštrukčných uzlov; hodnotenie technologickej úrovne, rozvoja techniky; uplatňovanie nových metód vo výrobe; realizácia materiálových skúšok, nedeštruktívnych skúšok, technických expertíz, testovanie výrobkov, analýza systémov zabezpečovania a riadenia akosti; komplexné zaisťovanie návrhov ekológie v energetike a chemickom priemysle; výskum a vývoj špeciálnych meracích prístrojov; výskum a vývoj progresívnych metód skúšobníctva a merania; inžinierska, projektová, poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v odvetví energetiky a plynárenstve; počítačové programovanie; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; kontrola akosti a spoľahlivosti strojárenskej výroby a zvarov; tvorba softvéru; kontrola kvality. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BRESSON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WESTMINSTER NETWORK LIMITED; 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2003 10/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2004 4/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.09.2007 9/2007 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.09.2007 9/2007 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 2903-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2007 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2007 600,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 17.05.2013 266,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 28.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2903-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.10.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.10.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 15.11.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.01.2003 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 08.07.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.07.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 04.07.2007 Typ Doručené
Plná moc 04.07.2007 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2007 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 11.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 15.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 21.05.2013 Typ Platba
Plná moc 03.06.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 28.09.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 25.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 2903-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.07.2007 BRESSON, a. s. BRESSON, a. s.
2 Prevod majiteľa 19.07.2007 WESTMINSTER NETWORK LIMITED BRESSON, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2007 ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku