Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2901-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257927 
(151)  Dátum zápisu  27.06.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  27.06.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2901-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  23.03.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.07.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s elektronickými publikáciami; obchodné sprostredkovateľské služby; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej spoločnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); administratívne spracovanie obchodných objednávok; odborné posudky efektívnosti podnikov; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; analýzy nákladov; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozvíjanie reklamných nápadov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; marketingový prieskum; marketing; obchodný manažment; obchodná organizácia a obchodná administratíva; prieskum trhu; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; písanie textov scenárov na reklamné účely; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; vydávanie reklamných textov; obchodné poradenstvo v oblasti korporátnej komunikácie; strategické obchodné poradenstvo; obchodné poradenstvo zamerané na zmenový manažment; obchodné manažérske poradenstvo v oblasti rozvoja výkonných a vedúcich zamestnancov; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; fotografovanie; prekladateľské služby; tlmočenie; školské služby (vzdelávanie); akadémie (vzdelávanie); informácie o výchove a vzdelávaní; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; organizovanie lotérií, plesov, predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); školenia; koučovanie (školenie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom vybavenia herní; prenájom športových plôch; prenájom divadelných kulís; prenájom dekorácií na predstavenia; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  key & spark s.r.o. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  key & spark s.r.o.; Vršovická 1525/1d, Vršovice, 101 00 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.03.2022 6/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.07.2022 13/2022 FG3M
 
POZ 2901-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.11.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2901-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 12.11.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.11.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.11.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 28.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.01.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2022 Typ Interné listy
POZ 2901-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku