Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2895-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208450 
(151)  Dátum zápisu  07.02.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.10.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2895-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.10.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.05.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  15 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  15 - Tlmiče na hudobné nástroje; husle; klavírne struny; kobylky hudobných nástrojov; kolíky pre hudobné nástroje; kontrabasy; konský vlas na sláčiky; opierky na husle a violy; sláčiky; struny pre hudobné nástroje; tlmiče na sláčikové a strunové hudobné nástroje; violy; violončelá; žabky sláčikov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Warchal, spol. s r.o.; Dolná Mičiná 157, Dolná Mičiná 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  858882 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  07. 02. 2005 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; AU; CN; CZ; DE; ES; FR; HU; CH; IT; JP; PL; RU; US 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.10.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2004 11/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.05.2005 5/2005 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.11.2005 11/2005 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 02.12.2013 12/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 2895-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2003 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 07.12.2004 2 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.10.2013 133,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.10.2013 7,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.03.2015 3,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2895-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.10.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.10.2003 Typ Platba
Žiadosť o informáciu 14.06.2004 Typ Doručené
všeobecný referátnik 18.06.2004 Typ Odoslané
výsledok rešerše 25.06.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 07.09.2004 Typ Interné listy
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 30.11.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.12.2004 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.12.2004 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.12.2004 Typ Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.02.2005 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 21.03.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 21.03.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 21.03.2005 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 01.04.2005 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 28.09.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 30.09.2005 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 13.10.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.09.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.09.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 01.10.2013 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.10.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.10.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 12.03.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.03.2015 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.03.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 31.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Typ Odoslané
POZ 2895-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.10.2013 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2015 FAJNOR IP s.r.o. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.11.2022 Warchal, spol. s r.o. WARCHAL, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku