Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2892-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201496 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2892-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  1 098 379 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2001 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CA 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky a substancie, protivírusové a antiinfekčné látky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OXARA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SHIRE CANADA INC.; 2250 Alfred-Nobel, Suite 500, Ville Saint-Laurent, Quebec H4S 2C9; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.06.2009 06/2009 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 10.11.2021 21/2021 ND3M
 
POZ 2892-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2892-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 01.10.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.10.2001 Typ Platba
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.10.2001 Typ Doručené
4 Doklad o práve prednosti 12.10.2001 Typ Doručené
5 Plná moc 02.11.2001 Typ Doručené
6 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.11.2001 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2001 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2001 Typ Platba
9 zápis zmeny mena do registra 31.12.2001 Typ Odoslané
10 výsledok rešerše 12.07.2002 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie POZ 12.07.2002 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2009 Typ Doručené
13a Plná moc 04.02.2009 Typ Doručené
13b Doplnenie materiálov 04.02.2009 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2009 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2009 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.09.2011 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.09.2011 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
19 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.02.2021 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.09.2021 Typ Doručené
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.09.2021 Typ Platba
22 Doplnenie materiálov 12.10.2021 Typ Doručené
22a Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 19.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2892-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.12.2001 SHIRE BIOCHEM INC., a Canadian Corporation BIOCHEM PHARMA Inc. a Canadian Corporation
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2009 SHIRE CANADA INC. SHIRE BIOCHEM INC., a Canadian Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku