Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2882-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  208990 
(151)  Dátum zápisu  05.04.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.09.2014 
(210)  Číslo prihlášky  2882-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.09.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.01.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 32, 33, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Slad na výrobu piva a liehovín, sladovnícky jačmeň, kŕmne zmesi.
32 - Nealkoholické aperitívy, citronády, džúsy, mušty, nealkoholické koktaily, prípravky na výrobu likérov, minerálne vody (nápoje), nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, izotonické nápoje, instantné nápoje, energetické nápoje, nápoje z nealkoholických štiav, ovocné šťavy, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, sirupy, sladové pivo, sóda, stolové vody, sýtené vody, šerbety, sódové vody, vody (nápoje), šumienky, zeleninové šťavy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, likéry, aperitívy, brandy, gin, griotka, koktaily, destilované nápoje, koňaky, liehoviny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, rum, saké, sekty, víno, vodka, whisky.
43 - Reštaurácie, kaviarne, bary. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.15, 07.01.01, 26.04.06, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  857984 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  05. 04. 2005 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BX; CZ; DE; HU; CH; PL; RO; RU; SI; UA; US 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.09.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2005 01/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2005 07/2005 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.11.2005 11/2005 XA3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 08/2009 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.07.2014 07/2014 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 2882-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2882-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.09.2004 Typ Doručené
1a Plná moc 20.09.2004 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 20.09.2004 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.10.2004 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2004 Typ Platba
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 04.11.2004 Typ Doručené
4a Vyjadrenie označenia 04.11.2004 Typ Doručené
4b Plná moc 04.11.2004 Typ Doručené
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 10.11.2004 Typ Platba
6 výsledok rešerše 10.11.2004 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.11.2004 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.04.2005 Typ Odoslané
9 Doklad 05.05.2005 Typ Doručené
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 11.05.2005 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku v CHF 11.05.2005 Typ Odoslané
12 sprievodný list do OMPI 11.05.2005 Typ Odoslané
13 Notifikácia z OMPI 23.09.2005 Typ Doručené
14 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 27.09.2005 Typ Odoslané
15 dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Typ Odoslané
16 Odmietnutie MOZ 16.11.2005 Typ Doručené
17 Odmietnutie MOZ 15.05.2006 Typ Doručené
18 Odmietnutie MOZ 19.06.2006 Typ Doručené
19 Odmietnutie MOZ 19.07.2006 Typ Doručené
20 Odmietnutie MOZ 30.08.2006 Typ Doručené
21 Odmietnutie MOZ 03.10.2006 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.12.2007 Typ Doručené
22a Licenčná zmluva 10.12.2007 Typ Doručené
23 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2007 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 27.12.2007 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
25 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
26 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
27 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
28 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2009 Typ Doručené
28a Plná moc 27.03.2009 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku 06.05.2009 Typ Odoslané
30 Avízo o platbe 26.05.2009 Typ Doručené
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2009 Typ Platba
32 Avízo o platbe 28.05.2009 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
34 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 17.02.2014 Typ Doručené
35 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2014 Typ Doručené
35a Plná moc 14.02.2014 Typ Doručené
35b Doklad o podniku/podnikateľovi 14.02.2014 Typ Doručené
36 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.02.2014 Typ Doručené
37 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.02.2014 Typ Doručené
38 záznam z nahliadnutia do spisu 18.02.2014 Typ Interné listy
39 vyžiadanie poplatku 29.04.2014 Typ Odoslané
40 vyžiadanie poplatku za obnovu 29.04.2014 Typ Odoslané
41 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.05.2014 Typ Platba
42 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.05.2014 Typ Platba
43 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
44 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.04.2015 Typ Doručené
44a Doklad 01.04.2015 Typ Doručené
44b Plná moc 01.04.2015 Typ Doručené
44c Doklad o prevode 01.04.2015 Typ Doručené
45 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.04.2015 Typ Doručené
45a Doklad o podniku/podnikateľovi 01.04.2015 Typ Doručené
45b Doklad 01.04.2015 Typ Doručené
46 Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 01.04.2015 Typ Doručené
46a Doklad 01.04.2015 Typ Doručené
47 vyžiadanie poplatku 10.04.2015 Typ Odoslané
48 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 21.04.2015 Typ Platba
49 Žiadosť do OMPI o obnovu 23.04.2015 Typ Odoslané
50 vyžiadanie poplatku v CHF 27.04.2015 Typ Odoslané
51 List z OMPI 24.04.2015 Typ Doručené
52 vyžiadanie poplatku 29.04.2015 Typ Odoslané
53 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 20.05.2015 Typ Platba
54 výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 04.06.2015 Typ Odoslané
55 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.07.2015 Typ Doručené
56 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.08.2015 Typ Doručené
57 Notifikácia z OMPI 20.08.2015 Typ Doručené
58 Doklad o prevode 01.10.2015 Typ Doručené
59 Žiadosť do OMPI o prevod 12.10.2015 Typ Odoslané
60 vyžiadanie poplatku v CHF 14.10.2015 Typ Odoslané
61 List z OMPI 12.10.2015 Typ Doručené
62 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 13.10.2015 Typ Odoslané
63 vyžiadanie poplatku v CHF 15.10.2015 Typ Odoslané
64 List z OMPI 13.10.2015 Typ Doručené
65 Notifikácia z OMPI 26.11.2015 Typ Doručené
66 Notifikácia z OMPI 03.12.2015 Typ Doručené
67 Žiadosť o zápis prevodu 27.08.2019 Typ Doručené
67a Doklad o prevode 27.08.2019 Typ Doručené
67b Plná moc 27.08.2019 Typ Doručené
68 vyžiadanie poplatku 24.09.2019 Typ Odoslané
69 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Typ Platba
70 Žiadosť o zápis prevodu 19.09.2019 Typ Doručené
70a Doklad o prevode 19.09.2019 Typ Doručené
70b Plná moc 19.09.2019 Typ Doručené
71 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.10.2019 Typ Odoslané
72 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Typ Doručené
72a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
73 Doplnenie materiálov 22.10.2019 Typ Doručené
73a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
74 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
75 vyžiadanie poplatku 15.11.2019 Typ Odoslané
76 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 28.11.2019 Typ Platba
77 Žiadosť do OMPI o prevod 28.11.2019 Typ Odoslané
78 vyžiadanie poplatku v CHF 02.12.2019 Typ Odoslané
79 Notifikácia z OMPI 30.01.2020 Typ Doručené
POZ 2882-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.06.2009 STEIN beverages a.s. Pivovar Stein, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2009 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2014 STEIN FV a.s. STEIN beverages a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 05.06.2014 Belička Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 08.11.2019 Pivovar STEIGER a.s. STEIN FV a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku