Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2880-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2880-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Aldehydy na farmaceutické použitie; škrob na diétne alebo farmaceutické použitie; masti proti omrzlinám na farmaceutické použitie; bizmutové prípravky na farmaceutické použitie; živočíšne uhlie na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé bahno; katechu (indická akácia) na farmaceutické použitie; sirupy na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; cupanina na farmaceutické použitie; vápenné farmaceutické prípravky; chemickofarmaceutické prípravky; chloralhydrát na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na spáleniny od slnka; zápary na farmaceutické použitie; digestíva na farmaceutické použitie; oxid horečnatý (magnézia) na farmaceutické použitie; medovková voda na farmaceutické použitie; kôry na farmaceutické použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); étery na farmaceutické použitie; eukalyptol na farmaceutické použitie; eukalyptus na farmaceutické použitie; múka na farmaceutické použitie; guajakol na farmaceutické použitie; gencián na farmaceutické použitie; ľanové semená na farmaceutické použitie; peptóny na farmaceutické použitie; sladké drievko na farmaceutické použitie; mliečne fermenty na farmaceutické použitie; ľanová múčka na farmaceutické použitie; roztoky na farmaceutické použitie; mliečny cukor na farmaceutické použitie; laktóza na farmaceutické použitie; droždie na farmaceutické použitie; lupulín na farmaceutické použitie; žuvačky na lekárske použitie; kôra mangového stromu na farmaceutické použitie; mentol na farmaceutické použitie; slad na farmaceutické použitie; pastilky na farmaceutické použitie; horčica na farmaceutické použitie; myrobalánová kôra na farmaceutické použitie; masti na farmaceutické použitie; pektín na farmaceutické použitie; fenol na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; farmaceutické prípravky proti lupinám; pepsíny na farmaceutické použitie; oblátkové kapsuly na farmaceutické použitie; prenosné lekárničky (plné); fosfáty na farmaceutické použitie; rebarborové korene na farmaceutické použitie; oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické použitie; námeľ na farmaceutické použitie; vínny kameň na farmaceutické použitie; terpentín na farmaceutické použitie; terpentínový olej na farmaceutické použitie; tymol na farmaceutické použitie; octany na farmaceutické použitie; kyseliny na farmaceutické použitie; octan hlinitý na farmaceutické použitie; mandľové mlieko na farmaceutické použitie; hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; bróm na farmaceutické použitie; včelia materská kašička na farmaceutické použitie; estery celulózy na farmaceutické použitie; žieravé látky na farmaceutické použitie; étery celulózy na farmaceutické použitie; chemické prípravky na farmaceutické použitie; kolódium na farmaceutické použitie; krém z vínneho kameňa na farmaceutické použitie; kreozot na farmaceutické použitie; zubolekárske liečivá; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; fermenty na farmaceutické použitie; sírny kvet na farmaceutické použitie; formaldehyd na farmaceutické použitie; kyselina galová na farmaceutické použitie; chmeľové výťažky na farmaceutické použitie; jód na farmaceutické použitie; jodidy na farmaceutické použitie; alkalické jodidy na farmaceutické použitie; rybia múčka na farmaceutické použitie; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; prípravky z aloy pravej na farmaceutické použitie; propolis na farmaceutické použitie; algináty na farmaceutické použitie; alkoholy na farmaceutické použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public relations); odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.03, 02.03.01, 24.13.24, 27.05.09, 27.05.19, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PJ Trade s.r.o.; Drotárska cesta 19B, 811 02 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2880-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2880-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 10.11.2021 Typ Doručené
1b Výpis z obchodného registra 10.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 18.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2880-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku