Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2878-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256519 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2878-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia reklama; marketingový prieskum; marketing; cielený marketing; vonkajšia reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
41 - Školenia; informácie o možnostiach zábavy; koučovanie (školenie); organizovanie a vedenie seminárov na rekreačné účely; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.03, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KOMIZOL s.r.o.; K rieke 4, 949 05 Nitra 5; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 2878-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2878-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.12.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 14.12.2020 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 14.12.2020 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 05.02.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 05.02.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 05.02.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 05.02.2021 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 22.03.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 22.03.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 24.03.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
9b Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.03.2021 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.06.2021 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 08.07.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 08.07.2021 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 13.07.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2878-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku