Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2878-2017
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2878-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.12.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; spracovanie textov; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; písanie reklamných textov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); financovanie (služby); bankové hypotéky; finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23, 26.11.11, 07.03.11, 29.01.11, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Corporate Financial Consulting, s.r.o.; Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Fajnor IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2878-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2878-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.12.2017 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.12.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.01.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 05.01.2018 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 08.01.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 08.01.2018 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.01.2018 Typ Platba
6 výsledok rešerše 31.01.2018 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 10.04.2018 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.04.2018 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.06.2018 Typ Doručené
9a Odôvodnenie žiadosti 12.06.2018 Typ Doručené
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.08.2018 Typ Doručené
10a Odôvodnenie žiadosti 17.08.2018 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 20.08.2018 Typ Doručené
11a Sprievodný list 20.08.2018 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11d Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11e Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11f Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11g Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11h Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11i Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11j Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11k Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11l Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11m Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
11n Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 27.08.2019 Typ Odoslané
13 Podanie rozkladu 26.09.2019 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 28.10.2019 Typ Doručené
14a Odôvodnenie rozkladu 28.10.2019 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 28.10.2019 Typ Doručené
14c Príloha inde neuvedená 28.10.2019 Typ Doručené
14d Príloha inde neuvedená 28.10.2019 Typ Doručené
14e Príloha inde neuvedená 28.10.2019 Typ Doručené
14f Príloha inde neuvedená 28.10.2019 Typ Doručené
14g Výpis z obchodného registra 28.10.2019 Typ Doručené
14h Príloha inde neuvedená 28.10.2019 Typ Doručené
14i Príloha inde neuvedená 28.10.2019 Typ Doručené
15 predkladacia správa k rozkladu 07.11.2019 Typ Interné listy
16 všeobecný referátnik 12.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2878-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku