Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2876-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2876-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Rozvíjanie reklamných nápadov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; sprostredkovateľne práce; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); cielený marketing; vonkajšia reklama; služby v oblasti vzťahov s médiami; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely.
41 - Vzdelávanie; školenia; písanie textov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VALFAM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VALFAM s. r. o.; Mierová 24/371, 821 05 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Lanikova Group, s.r.o.; Grösslingova 8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2876-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2876-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 10.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2876-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku