Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2875-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2875-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Sprevádzanie turistov; doprava, preprava, dovoz; organizovanie turistickej dopravy; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; letecká doprava; automobilová doprava; autobusová doprava; výletné lode (služby); organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); prenájom dopravných prostriedkov; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; poskytovanie informácií o cestovných trasách; úschovne batožiny; vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do zahraničia.
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; turistické prehliadky so sprievodcom.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ubytovacie služby; rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; hotelierske služby; turistické ubytovne; reštauračné (stravovacie) služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 26.01.16, 24.15.01, 27.05.09, 27.05.07, 29.01.12, 29.01.04, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ocean blue: #2D438F, RGB - 45 67 143, CMYK - 38% 30% 0% 44%; sun orange: #F89E23 RGB - 248 158 35, CMYK - 0% 35% 84% 3%; white: #FFFFFF RGB - 255 255 255 CMYK - 0% 0% 0% 0% 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  holiport.sk s.r.o.; Mierová 371/24, 821 05 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Lanikova Group, s.r.o.; Grösslingova 8, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2875-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2875-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 10.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2875-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku