Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2872-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2872-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Prenosné kabíny na parné kúpele; hydromasážne vane; saunovacie zariadenia; zariadenia na osvieženie vzduchu; filtre do klimatizácií; sušičky vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; vane; vane na sedacie kúpele; inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (bojlery); ohrievače vody; ventilátory (klimatizácia); vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; výhrevné kotly; sušiče na vlasy; toalety (WC); zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtrovanie vody; filtre na pitnú vodu; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); sušiče na ruky do umyvární; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; prístroje na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie); tvárové naparovacie prístroje (sauna); prístroje na hydromasážne kúpele.
35 - Reklamné plagátovanie; sprostredkovateľne práce; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; fakturácie; marketing; platené reklamné služby typu „klikni sem“.
44 - Masáže; fyzioterapia; sauny (služby); solária (služby); terapeutické služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.05, 26.04.18, 27.99.22, 27.05.10, 27.05.19, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Zelená, biela. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mores Resort, a. s.; Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slezák Dominik, Mgr.; Mierová 1746/2, 902 01 Pezinok 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2872-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2872-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 10.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 18.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2872-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku