Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2870-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2870-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Kávové príchute; kávové nápoje; kávové náhradky; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); čajové nápoje; aromatické prípravky do potravín; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); škorica (korenina); cigória (kávová náhradka); čokoláda; klinčeky (korenie); cukrovinky; cukrárske výrobky; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; vanilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); zákusky, koláče; sušienky, keksy; stužovače šľahačky; muškátové orechy; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov).
41 - Akadémie (vzdelávanie); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie živých vystúpení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; vzdelávanie; školenia; zábava.
43 - Kaviarne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); prenájom prednáškových sál. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.01, 27.05.19, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  hnedá, bordová, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mores Resort, a. s.; Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slezák Dominik, Mgr.; Mierová 1746/2, 902 01 Pezinok 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2870-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2870-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 10.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2870-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku